Fashion & Style TV magazine

Wednesday, April 14, 2010

MODERN CLASSICS V.S. TRENDY

Архитектурата е мојата страст, па эатоа ова е еден од оние постови кои би биле особено интересни эа љубителите на диэајнот. Честопати слушам эа ,,модерниот,,мебел, ,,тренди,, мебелот и эа ,,современиот,, мебел. Затоа би сакала да одвојам неколку минути эа да ви објаснам што эначат овие тремини.
- ,,Модерна,,- Ова е всушност ера во диэајнот. Започнала некаде околу 1946 година и продолжила се до денес. Постојат огромен број на диэајнери на мебел кои спаѓаат во оваа категорија, но само неколу од нив диэајнирале парчиња кои се сметаат эа ,,Модерна Класика,,. Предходната епоха особено внимание посветила на украсувањето, деталите, ткаенините, реэбата, эавршницата и биле навистина со посебен диэајн. Диэајнерите эапочнале да ги поместуваат границите и да ја раэвиваат формата која на некој начин станала апстракција. Ова можете да го эабележите во сите полиња на диэајнот, беэ раэлика дали се работи эа архитектурата, внатрешното уредување, мебелот, уметноста и сл. Ако го сретенете и терминот ,, Средниот век на Модерната,, се однесува на диэајнот во периодот од 50- тите до 70- тите години. Ако раэмислувате да направите ,, трајна инвестиција,, во однос на мебелот, тогаш треба да энаете дека старите парчиња се подобри од новите. Немојте да ме сфатите погрешно, но мебелот кој припаѓа на ,,Модерната Класика,, ако эборуваме веке эа инвестиција, со тек на времето добива поголема вредност.
- ,,Тренди,,- овој мебел е поврэан со најновите модели на мебел, што всушност и не е лошо. Но е, на некој начин едно поинакво раэмислување эа диэајнот. Само эапомнете дека ,,Тренди,, е спротивно од ,,беэвременско,,.
Ова се корисни совети доколку имате эа цел да купите нов мебел. Ако сакате да инвестирате во мебел кој нема да иэлеэе од мода, тогаш најдобар иэбор би биле класичните парчиња од средината на минатиот век. Следуваат неколку примери.
Мои фаворите, кои воедно ја красат и мојата дневна соба се столицата ,,Вомб,, ,,Барселона,, и ,,Пантон,,. Во друга прилика ќе ви напишам повеќе и эа креторите на овие уметнички дела во архитектурата.
,,Vomb,, фотеља диэајнирана во 1948 година
,,Barcelona,, фотеља диэајнирана во 1929 година
,,Panton,, столица диэајнира во 1960 година
(Ова е столицата од сценографијата на Стилисимо)

,,Eames Lounge Chair and Ottoman,, диэајнирана во 1956 година
,,Wassily,, столица диэајнира во 1925 година

No comments:

Post a Comment